Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1.1 Księgarnia internetowa dostępna pod adresem https://lukaszmigura.com/ksiegarnia-internetowa/ obsługiwana jest przez firmę Łukasz Migura Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6412433562, REGON 369310890.

1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem księgarni internetowej, który na potrzeby niniejszego regulaminu będzie określany mianem Sklepu.

§ 2

Definicje

2.1 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2 Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Migura Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6412433562, REGON 369310890.

2.3 Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2.4 Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

2.5 Sklep – księgarnia internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://lukaszmigura.com/ksiegarnia-internetowa/.

2.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

2.7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

2.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

2.9 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

2.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

2.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2.13 Produkt – dostępna w Sklepie książka w postaci cyfrowej jako plik z rozszerzeniem epub, pdf, mobi lub inny, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.14 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

3.1 Adres Sprzedawcy: ul. Oświęcimska 14/3, Mysłowice 41-400.

3.2 Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@lukaszmigura.com

3.3 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 55 1140 2004 0000 3202 7739 0272.

3.4 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu mailowego podanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

4.1 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox / Google Chrome / Internet Explorer / Microsoft Edge / Safari,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies.

4.2 Do otwarcia ebooka zakupionego w moim Sklepie potrzebne będzie urządzenie wyposażone w system lub aplikację pozwalającą na otwarcie pliku z rozszerzeniem epub, PDF, mobi lub innym wskazanym na karcie opisu Produktu.

§ 5

Informacje ogólne

5.1 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5.2 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, bądź po podaniu prawdziwych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres mail w formularzu zamówienia bez konieczności zakładania konta.

5.3 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5.4 Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych (ebooki) nie jest naliczany koszt dostawy. Produkt po otrzymaniu pieniędzy przez Sprzedawcę, zostaje udostępniony Klientowi do pobrania przez link zamieszczony w wysłanym mailu oraz na stronie konta Klienta.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

6.1 Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto i adres email. Konieczne jest potwierdzenie przeczytania powyższego regulaminu przez kliknięcie w informację o regulaminie.

6.2 Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

6.3 Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

6.4 Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
7.1 założyć konto, zalogować się do Sklepu lub podać dane w formularzu zamówienia bez konieczności zakładania konta (opcjonalnie);

7.2 wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk “Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

7.3 kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” (lub równoznaczny);

7.4 potwierdzić przeczytanie powyższego regulaminu i uzupełnić dane klienta, jeśli nie zostały uzupełnione wcześniej;

7.5 wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

8.1 Klient może skorzystać z następujących metod odbioru zamówionego Produktu:
a) Otrzymanie maila z linkiem, pod którym pobierze Produkt
b) Wejście na stronę swojego konta w Sklepie i pobranie Produktu w sekcji: Moje konto / do pobrania

8.2 Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a) Płatność elektroniczna przy pomocy konta PayPal
b) Płatność przy pomocy bramki płatniczej Przelewy24.

8.3 Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

9.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

9.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.3 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7. dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

9.4 Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9.5 O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

9.6 Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski. Zakup Produktu dostępny jest wyłącznie dla osób mieszkających w Polsce.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

10.1 Konsument przed opłaceniem zamówienia może w terminie do 7 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli jednak Klient opłaci zamówienie i otrzyma dostęp do pliku w postaci linku zamieszczonego w mailu i na stronie konta Klienta, Klient nie może już żądać odstąpienia od umowy z racji na wirtualny charakter produktu.

10.2 Konsument może odstąpić od Umowy, nie opłacając zamówienia. Prosiłbym jednak o przesłanie stosownego maila z taką informacją na adres kontakt@lukaszmigura.com.

10.3 Skutki odstąpienia od Umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość i nieopłaceniu zamówienia przez Klienta, Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku opłacenia zamówienia i otrzymaniu przez Klienta dostępu do zakupionego pliku, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi żadnych dokonanych płatności.

10.4 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d) w której przedmiotem świadczenia są książki w postaci cyfrowej (w postaci plików pdf, epub, mobi) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w postaci linku prowadzącego do konkretnego pliku do pobrania,
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
f) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11

Zasady korzystania z ebooków

11.1 Zakupione i opłacone ebooki będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się w Sklepie na podstronie Moje Konto, w części Pliki do pobrania oraz w wiadomości mail przesłanej na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

11.2 Zaleca się zapisywanie ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych w Sklepie, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.

11.3 Wszystkie ebooki oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.

11.4 Klient ma prawo korzystać z ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11.5 Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
b) utrwalania lub zwielokrotniania ebooków w celu ich rozpowszechniania;
c) komercyjnego wykorzystywania ebooków w jakikolwiek sposób.
d) Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§ 12

Reklamacja i gwarancja

12.1 Umową Sprzedaży objęte są Produkty cyfrowe, dlatego reklamowanie Produktu jest niemożliwe. Sprzedawca zobowiązuje się jednak po otrzymaniu reklamacji i pozytywnym jej rozpatrzeniu, dostarczyć Klientowi poprawiony Produkt w tej samej postaci, jak w przypadku zakupu – poprzez link w adresie mailowym i na stronie Konta Klienta. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową.

12.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, tj. plików cyfrowych, które będą zawierały przedstawione na stronach Sklepu określone treści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność plików ze sprzętem posiadanym przez Klienta, na którym to (sprzęcie) Klient będzie chciał odtworzyć zakupiony u Sprzedawcy plik.

12.3 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

12.4 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

12.5 Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

12.6 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

12.7 Jeśli żądanie reklamacyjne Klienta zostanie uznane za uzasadnione, Sprzedawca naprawi błąd i dostarczy Klientowi zamówiony produkt w ten sam sposób, jak miało to miejsce przy zakupie Produktu do 12 miesięcy.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

13.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

14.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

14.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

14.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi, obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

14.4 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

14.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15

Postanowienia końcowe

15.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

15.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

15.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
15.4 Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Scroll Up